Kompetensförsörjningskontorets verksamhetsplan 2024

Resultatdialoger

Uppföljning av verksamhetsplan, internkontrollplan och verksamheternas aktivitetsplaner sker främst i verksamheternas resultatdialoger. Syftet med dialogerna är att både att bidra till analys och dialog om åtgärder men också att inhämta information inför uppföljning på aggregerad nivå till kontor och nämnd. Resultatdialogerna sker inför kvartal-, halvårs- samt helårsrapportering och utgör underlag till nämndens uppföljningar vid första kvartalet, halv- och helår.

Respektive chef är ansvarig för att följa upp, analysera och åtgärda i sin verksamhet och enhet. Dialogerna utgår från och dokumenteras i ett gemensamt stöddokument. Vid dialogerna för uppföljning av verksamhet deltar ansvarig chef, överordnad chef, sakkunnig, ekonom och eventuellt andra resurser som verksamheten bedömer behövs för uppföljning
eller samtalet om åtgärder. Kontorsdirektör deltar vid behov och eller efter eget initiativ. Överordnad chef är sammankallande.

Kvalitetsledningssystem

Utöver mål- och resultatuppföljningen som följs upp har varje verksamhet även ett kvalitetsledningssystem för den systematiska uppföljningen av verksamhetens kvalitet i relation till hela verksamhetens uppdrag i relation till lagstiftning och reglemente. Verksamheterna följs årligen upp utifrån det system och de kvalitetsområden som gäller för verksamheten. Resultatet, analys och åtgärder från den årliga uppföljningen redovisas i en kvalitetsrapport till nämnden. Kvalitetsrapporten och åtgärderna är en del av verksamheternas systematiska kvalitetsarbete och utgör underlag i såväl enhetens som verksamhetens utvecklingsarbete.

Underlag till nästa års verksamhetsplan

Det samlade underlaget från årets uppföljningar utgör underlag för analys- och behovsbeskrivning inför nästa års verksamhetsplan.

Kontakt
Kompetensförsörjnings-kontoret