Kompetensförsörjningskontorets verksamhetsplan 2024

I allt vi gör, planerar, prioriterar och följer upp ska vi ha fullt fokus på de vi är till för – våra invånare. Vi har fullt fokus på att våra insatser genererar progression för varje individ för vägen till arbete och egen försörjning. Det handlar om att vi skapar möjligheter till utbildning och kompetensutveckling utifrån arbetslivets behov och visar på vägar till egen försörjning. Vi utformar verksamhet med ett helhetsperspektiv för våra användare där sömlösa övergångar, parallella eller sammanhängande insatser leder till att individen kan skapa en sammanhållen plan till ett självständigt liv.

Trots en dämpad konjunkturutveckling är det samlade kompetensbehovet större än förmågan i den tillgängliga arbetskraften. Prognoser visar brist på arbetskraft i många branscher. En gramgångsfaktor i vårt arbete med att minska kompetensbristen och att fler försörjer sig själva är att vi använder metoder som motiverar och inspirerar alla våra målgrupper att ta sig an de utmaningar de har. Utmaningarna handlar om att förvärva baskunskaper i svenska språket, få ett engagemang för sin egen utbildning och motivation att välja utbildning för bristyrken. Inom kontoret ska vi stärka varandras arbete genom att bidra med våra kompetenser där de behövs i organisationen, vi ska mäta effekten av vårt arbete och att vi styr på styrkor. Vi ska ställa krav och alltid utgå ifrån att alla kan försörja sig själva. Dessutom ska vi utveckla vårt arbete gentemot arbetsgivare med fokus på kompetensbehov. Vi arbetar tillsammans utifrån ett horisontellt perspektiv för att motverka organisatoriska mellanrum. Vi ska ha fokus på innovation och ständiga förbättringar som gör det lättare att utföra våra uppdrag och nå våra mål.

Det du och jag gör på jobbet är att vi med våra gemensamma resurser och professionella kompetens på ett kreativt sätt bidrar till samhällets tillväxt och ger möjlighet till individens utveckling. Därmed ökar invånarnas livskvalitet och arbetslivets livskraftighet där fler kan ta ansvar och bidra för en hållbar framtid.

Kontakt
Kompetensförsörjnings-kontoret