Kompetensförsörjningskontorets verksamhetsplan 2024

Enligt Norrköpings kommuns styrmodell ska nämnderna årligen peka ut de politiska ambitionerna för verksamhetsåret för sina verksamheter. Det innebär att nämnden utifrån sina ansvarsområden, och med hänsyn till bland annat budget och de övergripande mål som kommunfullmäktige har fastslagit, anger inriktning, prioriterade mål och utvecklingsområden för året. Detta görs i nämndens uppdragsplan.

Verksamhetsplanen utgör en beskrivning av hur kontoret ska arbeta för att uppnå de politiska ambitionerna i uppdragsplanen. I verksamhetsplanen sammanställs kontorets planerade aktiviteter och insatser som är kopplade till uppfyllelsen av målen i uppdragsplanen. Verksamhetsplanen beslutas av kontorschef och redovisas för nämnden.

En del av verksamhetsplanens aktiviteter och insatser konkretiseras ytterligare i aktivitetsplaner på enhetsnivå, i syfte att skapa tydlighet, delaktighet och säkerställa att det arbete vi utför leder till måluppfyllelse. Genom dessa aktiviteter på olika nivåer i organisationen binder vi samman helheten för årets prioriterade arbete.

Kontakt
Kompetensförsörjnings-kontoret