Internationella utbyten i skolan

I Norrköpings kommun finns en övertygelse om att internationella nätverk och utbyten för personal och elever höjer utbildningskvalitén och bidrar till bättre resultat i alla våra verksamheter.

Förskolor och skolor har därför möjlighet att delta i internationella projekt, utbyten och aktiviteter. Projekten finansieras genom Erasmus+.

2017 utsågs Norrköpings kommun till Årets Erasmus+ Aktör för ett framgångsrikt och strategiskt arbete med europeiskt utbyte inom utbildning.

Projekt inom grundskolan

Ett pedagogiskt utbyte kring hur konst och kultur kan motivera lärandet. Projektet sker i samarbete med skolor från Italien, Spanien, Irland, Nordirland, Bulgarien, Estland, Kroatien och England och pågår till och med 2019. Från Norrköping deltar Uttersbergsskolan F-3.

Uttersbergsskolan

Djäkneparksskolan deltar i ett projekt som handlar om att utveckla elevers nyckelkompetenser och ett aktivt medborgarskap. Utbytet sker mellan lärare och elever från Polen, Rumänien, Portugal, Italien och Spanien.

Djäkneparksskolan

Norrköpings Montessoriskola F-6 deltar i ett projekt och internationellt utbyte som handlar om montessoripedagogikens grundprinciper. Lärare, fritidspedagoger och rektorer får möjlighet att jobbskugga pedagoger vid montessoriskolor i Holland och Italien samt gå kurser i montessoripedagogik.

Norrköpings Montessoriskola

Hagaskolan åk 4-9 deltar i ett projekt som syftar till att höja kvaliteten på musikundervisningen i Norrköpings musikklasser. Det sker genom bland annat jobbskuggning vid The Choir of St Johns i Cambridge och kurser i körmetodik i Danmark och Ungern.

Hagaskolan

Hultdalsskolan åk 7-9 deltar i ett projekt som handlar om att stärka toleransen hos ungdomar 14-17 år. Elever från Italien, Slovakien Spanien och Sverige är med i projektet som pågår till och med 2020. I projektet ska elever och lärare sammanställa ett gemensamt läromaterial som ska öka kunskap om och förståelse kring hur man kan arbeta med diversitet och mångfald i skolan. 

Hultdalsskolan

Utbildningskontoret i Norrköping ingår i projektet SIDIES som syftar till att utbyta erfarenheter kring effektiva och anpassade lärmiljöer och metoder för nyanlända elever samt elever med svenska, italienska och spanska som andraspråk.

Projektet förväntas bidra till ökad kompetens kring hur skolan kan organisera för bättre övergångar för nyanlända elever samt öka parternas kännedom om vilka metoder som främjar inkludering av nyanlända. I förlängningen förväntas projektet bidra till elevers ökade måluppfyllelse.

Läs mer om projektet SIDIES

Ektorpsringen F-6 ingår som pilotskola i projektet #co-think som är ett samarbete mellan fem utbildningskontor och fem skolor från Sverige, Nederländerna, Storbritannien, Danmark och Finland. Projektet handlar om hur skolan kan undervisa i datalogiskt tänkande genom bland annat programmering och syftar till att stärka den digitala kompetensen i grundskolan.

Ektorpsringen

Projektet #co-think

Matteusskolan har beviljats medel via Atlas partnerskap för att samarbeta kring goda undervisningsmetoder med den indiska skolan Silver Oaks International School i Hyderabad.

Matteusskolan

Matteusskolans blogg

FoU, Utbildningskontoret som beviljat medel att koordineraprojektet Empower2learn, ett samarbete mellan universitet och skolhuvudmän i Sverige, Storbritannien, Nederländerna och Belgien kring flexibelt lärande och hur man på bästa sätt kan kompetensutveckla lärare att nyttja digitala verktyg som främjar alla elevers kunskapsutveckling.

Avslutade projekt inom grundskolan

Ett Erasmusprojekt som handlar om hur idrott, daglig rörelse och aktivitet kan bidra till förbättrade skolresultat. Dagsbergs skola F-6 deltar i projektet som genomförs i samarbete med Storbritannien, Spanien, Bulgarien, Turkiet och Danmark. Projektet pågår till och med 2018.

Dagsbergs skola

Utbildningskontoret i Norrköpings kommun deltar i ett tvåårigt Erasmusprojekt som syftar till att kartlägga och utveckla metoder för att motverka avhopp från skolan. Samarbetspartners kommer från Österrike och Spanien. Genom projektet har lärare, verksamhetsledare, coacher, yrkesvägledare, kuratorer och andra som på ett eller annat sätt möter elever som riskerar att avsluta sina studier i förtid möjlighet till kunskapsutbyte.

Läs mer om projektet AllAboard

Ektorpsskolan 7-9 har varit med i ett samarbetsprojekt som handlat om framtida utmaningar på temat miljö, ekonomi, hälsa identitet och kultur. I projektet har eleverna samarbetat med elever i skolor i Turkiet, Spanien, Norge, Tyskland och Frankrike.

Ektorpsskolan

Ett projekt som handlat om att väcka elevers intresse för läsning och lässtrategier, där både elever och lärare varit delaktiga. Projektet avslutades i september 2018 och från Norrköping deltog Bråviksskolan F-6.

Bråviksskolan

Kontakt

Katarina Sperling
Internationell projektsamordnare