När behöver du inte lov?

Det finns flera åtgärder som inte kräver bygglov eller en anmälan.

Du behöver inte lov om du till exempel ska:

  • Bygga altandäck. Altandäcket får vara max 1,1 meter högt från marken till trädäckets överkant, är det högre krävs bygglov.
  • Bygga ett staket. Ett staket får vara max 1,1 meter högt. Är det högre räknas det som plank och kräver då bygglov.
  • Bygga en mur eller stödmur som är 0,5 meter eller lägre.
  • Anlägga en brygga. Observera att du här kan behöva strandskyddsdispens.
  • Anlägga en pool som är nergrävd i marken. Om du däremot placerar poolen ovanpå marken eller gör åtgärder runt omkring poolen kan du behöva bygglov.
  • Montera solceller. Förutom när panelerna inte följer byggnadens form eller om byggnaden är av kulturhistoriskt värde då krävs bygglov för solceller.

Till ditt en- och tvåbostadshus behöver du inte heller lov eller anmälan för att:

  • Uppföra en eller flera komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar får inte vara större än 15 kvadratmeter. Friggebodens taknockshöjd får inte överstiga 3 meter från markens medelnivå intill byggnaden. Friggeboden måste uppföras i omedelbar närhet till bostadshuset.
  • Anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om Skärmtaken får tillsammans inte vara större än 15 kvadratmeter.
  • Uppföra plank eller mur för att anordna skyddade uteplatser inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket inte är högre än 1,8 meter.
  • Måla om, byta taktäckningsmaterial eller fasadbeklädnad om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får genomföra vissa byggprojekt utan bygglov. Däremot måste du göra en anmälan och invänta startbesked innan du börjar bygga. Dessa byggprojekt brukar kallas attefallsåtgärder.

Om du vill placera ovanstående åtgärder närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Om grannarna inte ger sitt medgivande måste du ansöka om bygglov.

Placering närmare tomtgräns mot gata, väg eller parkmark (allmän plats) än 4,5 meter kräver alltid bygglov och då gäller bestämmelserna i detaljplanen.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Bygglov

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Boka möte med en bygglovshandläggare

Med anledning av corona-viruset har vi tillfälligt stängt möjligheten att boka tid med bygglovshandläggare. Vi planerar att öppna denna tjänst igen så snart som möjligt.

Mer information